Ðộ nhạy liên quan ðến công suất ampli.

Một trong những thông số cõ bản nhýng khá hữu ích khi tham khảo loa là ðộ nhạy (sensitivity) ðýợc ðo bằng decibel (dB). Ðó là con số chỉ ra loa sẽ kêu to ðến mức nào trong một mức ðiện ðầu vào. Ðộ nhạy có thể ðo bằng nhiều cách. Tuy nhiên, ngành công nghiệp audio có một phýõng pháp tiêu chuẩn chung ðể ðộ nhạy ở các loa khác nhau có thể dễ dàng so sánh với nhau. Nõi lý týởng nhất ðể ðo thông số này là trong một phòng không có tiếng vọng. Ðây là phòng lớn, ðýợc cách âm, có các tấm tiêu âm phủ kín mọi bề mặt của týờng, trần, sàn ðể loại bỏ hiện týợng dội âm. Về cõ bản, phòng này phỏng theo một không gian tự do không có giới hạn dội lại, nghĩa là thứ duy nhất ðýợc ðo là âm thanh phát ra từ loa chứ không có âm thanh dội lại từ týờng, sàn, ðồ ðạc...

Ngýời quan tâm có thể tham khảo các thông số tại speakermeasurements.com bởi ðó là nguồn tham khảo cho những muốn biết chính xác loa thể hiện trong phòng lab nhý thế nào. Mức ðiện áp tiêu chuẩn ðầu vào là 2,83 volt, ðýợc hiểu là týõng ứng với 1 watt nếu loa "ðánh" với ampli ở mức trở kháng 8 ohm. Công suất ra của loa ðo bằng watt ðýợc tính bằng công thức bình phýõng hiệu ðiện thế / trở kháng. Trong trýờng hợp này là 2,832 / 8 = 8,0089/8 =1. Nếu trở kháng là 4 ohm thì công suất sẽ là 2 watt.

Sau ðó, sẽ phải ðo ðầu ra của loa thýờng ðýợc nhắc ðến bằng mức nén âm thanh (SPL) và thể hiện ở số decibel. Ngýời ta ðo bằng cách ðặt một microphone ở ngay phía trýớc loa. Cần chú ý phải ðo ðúng cùng một khoảng cách cho tất cả các loa, thýờng là 1 mét. Ở loa 3 ðýờng tiếng, ðặt micro ở giữa tweeter và mid, ở loa 2 ðýờng tiếng, ðặt micro ở giữa tweeter và mid-woofer.

Ngoài ra, không chỉ ðo ðộ nhạy của loa chỉ ở một tần số rồi cho ðó là ðủ. Không giống ampli, loa luôn biến ðổi trong ðáp ứng tần số, có thể là +- 3dB, tùy vào các tần số.

Nhý vậy, khi nhìn những con số nhý 2,83V/m, bạn sẽ hiểu hõn về nó: loa ðýợc ðo bằng ðiện áp ðầu vào 2,83 volt, microphone ðýợc ðặt cách mặt loa 1 mét. Còn cách viết 2,83V/2m nghĩa là microphone ðặt cách mặt loa 2 mét. Ở 2,83V/m, hầu hết các loa sẽ cho output ở khoảng 80-90 dB, mức trung bình khoảng 87dB. Ðể tiện so sánh, tiếng chuông ðiện thoại di ðộng có ðộ nhạy 80dB, tiếng xe tải chạy trên ðýờng là 90dB, tiếng nói chuyện bình thýờng là 60dB. Do ðó, với 2,83 volt, loa cho lýợng âm thanh không phải là nhỏ.

Tuy nhiên, trong khi 1 watt có vẻ nhý tạo ra ðộ lớn âm thanh ðáng kể, một số ngýời có thể nghĩ rằng không có khác biệt lớn giữa 80dB và 90dB. Kỳ thực, chệnh lệch 10dB có thể týõng ðýõng với việc bạn bật gấp ðôi volune. Loa chõi ở mức 90dB nghe to nhý gấp ðôi so với 80dB.

Ðể tãng output lên khoảng 3dB nữa sẽ ðòi hỏi tãng gấp ðôi công suất ampli. Nhý vậy, bạn sẽ nhận ra là cần rất nhiều công suất ampli ðể ðýa loa có ðộ nhạy thấp lên mức output cao. Ðó là lý do tại sao ngýời ta mua ampli công suất thấp ði liền với loa có ðộ nhạy cao và ampli công suất cao ði với loa có ðộ nhạy thấp.

DIỄM CHI (nguồn: sohoa.vnexpress.net)